AMANDMANI I.-IV. (GČ TREŠNJEVKA JUG, MO VRBANI)

            U navedenim amandmanima predlaže se promjena zbog deficita javnih sadržaja na prostoru Vrbani III., osiguravanje prostora i zadržavanje zone D - javna i društvena namjena na k.č.br. k.o. Vrapče zbog realizacije izgradnje zdravstvene stanice, društvenog doma i knjižnice Vrbani nužna je za normalno funkcioniranje naselja.

            Također zadržavanje prostora za izgradnju vrtića i zelenih površina nužno je za normalno funkcioniranje naselja, ujedno se predlaže promjena mješovite pretežito stambene namjene oznake M1 namjenom Z1, javne zelene površine - javni park, zbog nedostajućih javnih zelenih površina koje su neophodne i prijeko potrebne za građane koji žive u neposrednoj blizini.

 

            AMANDMAN V. (VGČ NOVI ZAGREB-ZAPAD, MO SVETA KLARA)

            Konačnim prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba područje predstavlja u naravi izgrađeni prostor s poslovnim građevinama. Predviđena namjena za izgradnju javnog parka ne predstavlja odraz stvarnog izvedenog stanja s obzirom da su postojeće građevine legalne.

            Prostor se nalazi uz postojeću gradsku aveniju i planiranu gradsku ulicu te kao takav nije primjeren za javni park. Predloženom prenamjenom uskladilo bi se stvarno i planirano stanje te s obzirom na navedeno smatramo predloženi amandman opravdanim.

 

AMANDMAN VI. (VGČ MAKSIMIR, MO MAKSIMIRSKA NASELJA)

            Konačnim prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba područje prema priloženom grafičkom prikazu, predstavlja u naravi prostor koji nema obilježja javnog parka u smislu javnog neizgrađenog prostora oblikovanog planski raspoređenom vegetacijom i sadržajima temeljno ekoloških obilježja. Razvidno je da se predmetni prostor koristi za potrebe terenske i praktične nastave Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

            S obzirom na način korištenja predmetni prostor potrebno je pretvoriti u prostor javne površine s obilježjima parka koji bi hortikulturnim uređenjem okoliša pretvorile cijeli prostor u skladno uređenu krajobraznu cjelinu.

 

AMANDMAN VII. (VGČ STENJEVEC, MO STENJEVEC-JUG)

            Konačnim prijedlogom odluke područje prema priloženom grafičkom prikaz' predloženo je omogućavanje izgradnje mješovite namjene. Zona gospodarske namjene G smještena je unutar kazete te kako bi se omogućilo proširenje predmetne gospodarske zone prema istoku potrebno je izvršiti navedenu prenamjenu te objediniti kazetu koja je omeđena planiranim ulicama u jedinstvenu kazetu gospodarske namjene. Predloženom prenamjenom omogućio bi se razvoj prevladavajuće namjene u kazeti te s obzirom na navedeno smatramo predloženi amandman opravdanim.

 

 

AMANDMAN VIII. (VGČ TRNJE, MO MIRAMARE)

            Područje prema priloženom grafičkom prikazu već se godinama nalazi pod oznakom Z4 (javne gradske površine-tematske zone). To je zona gdje je omogućena samo adaptacija stambenih građevina u već izgrađenim gabaritima i gdje ne postoji mogućnost nadogradnje ili gradnje. Ranije je postojala zakonska mogućnost nadogradnje ili dogradnje stambene građevine zbog poboljšanja minimalnih uvjeta stanovanja koja je 2007. g. ukinuta.

            Budući da važeći GUP nije realiziran zadnjih 30 godina, nije realno da će Grad u skoro vrijeme pristupiti realizaciji plana 24 po kojem se na ovom području planiraju graditi novi parkovi i trgovi, neizgrađeni koridori gradske infrastrukture i građevine za znanost, kulturu, rekreaciju, ugostiteljstvo i vjerske sadržaje.

            Stanovnici ovog područja su u zapostavljenom položaju u odnosu na druge koji žive u zonama individualne gradnje. Slijedom sveg navedenog smatramo da je potrebno izmijeniti dio tematske zone 24 u zonu M mješovite namjene da bi se omogućio normalan razvoj i korištenje nekretnina te smatramo predloženi amandman opravdanim.

 

AMANDMAN IX. REMETINEČKA CESTA (VGČ NOVI ZAGREB-ZAPAD, MO SAVSKI GAJ)

            Konačnim prijedlogom područje prema priloženom grafičkom prikazu, predloženo je proširenje Remetinečke ceste i osiguranje rezervacije prostora proširenja. Budući su izvedene alternativne prometnice te se radi o izgrađenom prostoru, onemogućeno je normalno korištenje prostora te nije izgledna realizacije prometnice u dogledno vrijeme.

            Predloženim ukidanjem koridora omogućio bi se normalan razvoj i korištenje nekretnina razvoj te s obzirom na navedeno smatramo predloženi amandman opravdanim.

 

 

AMANDMAN X. (VGČ ČRNOMEREC, MO GORNJA KUSTOŠIJA)

            Konačnim prijedlogom predloženo je omogućavanje izgradnje sportske namjene. S obzirom da na predmetnom području postoji deficit socijalnih ustanova odnosno umirovljeničkih domova predlaže se veliku zonu R2 djelomično prenamijeniti u zonu D2 kako bi se omogućila izgradnja umirovljeničkog doma.

 

 

AMANDMAN XI. k.o. ZAPRUDSKI OTOK (VGČ NOVI ZAGREB-ZAPAD, MO SVETA KLARA)

            Konačnim prijedlogom za područje prema priloženom grafičkom prikazu, određena je namjena Z . Prostor koji je prikazan grafičkim prikazom je dijelom već izgrađen obiteljskim kućama izvedena je kompletna prometna i komunalna infrastruktura te predloženim rješenjem moguća je izgradnja građevina prema važećem urbanom pravilu. S obzirom da je većina parcela u vlasništvu Grada Zagreba, odlukom bi se mogla oplemeniti ta imovina.

            Radi se o iskorištenosti prostora koji je sa svih strana okružen društvenim sadržajima (Crkva Sv. Križa, nogometni stadion NK Hrvatski Dragovoljac, dječji vrtić Siget) te komercijalnim sadržajima (benzinska postaja, autopraonica i vulkanizer, stambene zgrade) predlaže se izmjena u grafičkom dijelu plana i zbog navedenog smatramo da su amandmani opravdani.

            Radi se o k.o. Zaprudski otok radi se o potencijalu u ekonomskom smislu u vidu poticanja umjerene gradnje na velikim parcelama čime bi se osigurala mogućnost zapošljavanja građevinske operative te obrtnika s područja grada Zagreba na omogućenim rekonstrukcijama postojećih objekata i izgradnji novih umjesto zapuštenih površina na kojima raste ambrozija.

 

 

AMANDMAN XII. (VGČ PODSUSED VRAPČE, MO PERJAVICA-BORČEC)

            Konačnim prijedlogom za područje je određena namjena Z. Prostor koji je prikazan grafičkim prikazom je velikim dijelom već izgrađen isključivo obiteljskim kućama, izvedena je kompletna prometna i komunalna infrastruktura te predloženim rješenjem moguća je izgradnja građevina prema važećem urbanom pravilu. S obzirom da su na većini parcela već izgrađene obiteljske kuće, radi se zapravo o prilagodbi sa postojećim stanjem, pogotovo imajući u vidu pokrenute postupke izdavanja rješenja o izvedenom stanju.

            Radi jednoznačne primjene plana i nastavka postojeće tipologije izgradnje pod jednakim uvjetima kao i na susjednom prostoru' predlaže se izmjena u grafičkom dijelu plana i zbog navedenog smatramo da su. Radi se o potencijalu u ekonomskom smislu u vidu poticanja umjerene gradnje na velikim parcelama čime bi se osigurala mogućnost zapošljavanja građevinske operative te obrtnika s područja grada Zagreba na omogućenim rekonstrukcijama postojećih kuća i izgradnji novih.

            U skladu s urbanim pravilom, omogućava se gradnja isključivo obiteljskih kuća do 400 m2 BRP-a, te nema govora o ugrožavanju zelenih površina, pogotovo imajući u vidu da su prosječne parcele na označenom području veličine preko 4.000 m2.

 

 

AMANDMAN XIII. (VGČ NOVI ZAGREB ISTOK, MO SREDIŠĆE)

            Predloženom prenamjenom dijela planiranog koridora Stonske ulice u zonu javne zelene površine - javni park (Zl) izražava se duboko uvažavanje i priznanje stanovnicima Središća na brizi za svoje naselje i djecu te naporu da svim stanovnicima život u naselju učine ugodnijim i humanijim. Prenamjenom će se sačuvati već uređena i afirmirana parkovna površina koja se intenzivno koristi.

            Očuvana parkovna površina kao integrirajući element povezat će istočni i zapadni dio Središća u homogeno naselje i dati novu kvalitetu, a pritom neće biti negativnih posljedica za promet u Novom Zagrebu.

 

 

AMANDMAN XIV. VGČ NOVI ZAGREB (ANTENE)

            Sukladno članku Zakona o elektroničkim komunikacijama donesena je Uredba Vlade Republike Hrvatske o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i sukladno istoj antenski prihvati, koji se postavljaju na postojeće građevine ne planiraju se u dokumentima prostornog uređenja, GUP-om grada Zagreba omogućena je postava antenskih prihvata, postava istih nije planirana niti u grafičkom niti u tekstualnom dijelu plana, ali su određeni posebni uvjeti za postavljanje istih, odnosno posebna ograničenja u cilju zaštite ljudskog zdravlja, zaštite prostora i očuvanja okoliša

            Nadalje, člankom zakona propisano je da je elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema pripadajuća infrastruktura i oprema povezana s elektroničkom komunikacijskom mrežom i/ili elektroničkom komunikacijskom uslugom, koja omogućuje ili podržava pružanje usluga putem te mreže i /ili usluge. Isto osobito obuhvaća kabelsku kanalizaciju, antenske stupove, antenske prihvate, zgrade i druge pripadajuće građevine i opremu te sustave uvjetovanog pristupa i elektroničke programske vodiče.

            Zakonom je propisano je da je povezana oprema fizička infrastruktura i druga oprema ili sastavnice povezane s elektroničkom komunikacijskom mrežom ili elektroničkom komunikacijskom uslugom, koje omogućuju ili podržavaju pružanje usluga putem te mreže ili usluge, ili imaju takvu mogućnost, a obuhvaćaju, uz ostalo, zgrade i ulaze u zgrade, komunikacijske instalacije unutar zgrade, antene, antenske stupove, antenske prihvate, tornjeve i druge potporne građevine, kabelsku kanalizaciju, cijevi, zdence i ulične ormare.

Sukladno odredbama zakona i Uredbe antenski prihvat, pored ostaloga, čini elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu koja se planira na temelju objedinjenog plana, a prostorni planovi ne smiju umanjivati i/ili ograničavati elektroničke komunikacijske zone koje su utvrđene na temelju tog objedinjenog plana koji dini sastavni dio Uredbe.

            Također imajući u vidu i  Presudu i rješenje UPRAVNOG SUDA U RIJECI  te obavijesti DRŽAVNOG INSPEKTORATA RH, Građevinska inspekcija, od 5. studenoga 2019. , predlažemo prihvaćanje ovog amandmana kako bi se otklonila eventualna neusklađenost s pozitivnim propisima koji ureduju ovo područje, te osigura daljnji razvoj sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

 

 

AMANDMAN XV. (VGČ TRNJE, MO TRNJANSKA SAVICA)

            Potrebno je osigurati preduvjete za izgradnju vjerskih građevina na području Savice, Kajzerice i Jakuševca. Intencija promjene je osiguranje jednostavnije i brže realizacije sadržaja vjerskih građevina na predmetnim područjima te na prostoru Kajzerice je potrebno povećanje predložene površine s obzirom na broj stanovnika i veličinu vjerske građevine-crkve.            Osiguranje namjene D na predloženim lokacijama je između ostalog predloženo da bi se nakon osiguranja prostorno planskih preduvjeta za izgradnju crkve moglo na preostalom prostoru eventualno predvidjeti neki drugi javni i društveni sadržaj ako za to bude postojala potreba i ako za to budu postojale prostorne mogućnosti.