Odluku o visini iznosa ekonomske cijene programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u privatnim i vjerskim dječjim vrtićima donose njihovi osnivači, vjerski i privatni dječji vrtići samostalno utvrđuju kriterije i visinu sudjelovanja roditelja/skrbnika u cijeni programa, čime se pokriva razlika od visine iznosa subvencije Grada Zagreba do utvrđene ekonomske cijene programa koje međusobne odnose s roditeljima/skrbnicima, korisnicima njihovih usluga samostalno uređuju ugovorom.
Budući da samo osnivači privatnih, odnosno vjerskih dječjih vrtića mogu roditelje/skrbnike, korisnike svojih usluga osloboditi plaćanja predmetne razlike, Klub zastupnika HDZ-a  dostavio je Gradskoj skupštini Grada Zagreba na Razmatranje i prihvaćanje dopunu Prijedloga dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2020. kojim se predlaže izjednačavanje prava svih roditelja/skrbnika djece korisnika usluga predškolskih ustanova neovisno o tome tko je osnivač ustanove koju pohađa njihovo dijete.